Как работи?


Избирате типа казус

въпросникът може да Ви е полезен при прекратяване на семейни и лични отношения, спор с бизнес партньор или клиент и потребителски казуси

Попълвате въпросник

отговорете на зададените интерактивни въпроси, за да се запознаем с казуса ви

Получавате информация

системата ще ви информира за прогнозното времетраене и разноски на съдебните и извънсъдебни способи за решение

За Нас


Хората зад проекта

# #

Онлайн интерактивен въпросник за независима и безпристрастна оценка на възможностите за решаване на конкретни правни казуси и вариантите за извънсъдебното им решаване е разработен по проект „Правен балансьор - онлайн достъп до правосъдие“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0079 от 18.02.2019 г. с бенефициент Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 83 215,30 лв., от които 70 733,00 лв. европейско финансиране и 12 482,30 лв. национално финансиране.

Екипът на Правен балансьор се състои от млади юристи с международно образование и практически опит. Наша основна философия е достигането на решения лесно, ефективно и с минимални разноски.

Считаме, че предоставяйки възможността всеки да получи кратка и ясна оценка на свой правен казус спестява време и позволява намирането на най-удачно решение.

На този сайт ще намерите онлайн интерактивен формуляр за независима и безпристрастна оценка на възможностите за решаване на конкретни правни казуси и вариантите за извънсъдебното им решаване. С това целим да предоставим на гражданите възможност за контрол върху реформата в съдебната система и да им гарантираме неограничен достъп до независима оценка на даден казус в една изцяло онлайн среда. Всичко това считаме, че ще позволи обществото да получи практическа информация за възможностите за решаване на спорове извън съда

#
#
#
#
#
#

Медиация


Медиацията е доброволна и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда. Медиаторът е трето неутрално лице, което помага на страните да достигнат до решение, което да ги удовлетворява.

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА


Подобрява комуникацията между страните. Комуникацияата е важна за постигане на позитивен изход.

Пести време и разноски. Дава възможност за много по-бързо и евтино разрешение на даден казус.

Постига споразумения, отразяващи интересите на страните. Добър вариант за откриване на оптимален изход.

Трансформира негативните отношения във възможност за позитивна промяна.

СТЪПКИ НА ПРОЦЕДУРАТА


  1. Отнасяне на спора към медиация и подготовка
  2. Среща на медиатора със страните (в индивидуална или обща среща)
  3. Формулиране на проблемите, които трябва да бъдат разрешени
  4. Извеждане на интересите на страните и степенуването им по важност
  5. Обсъждане и формулиране на възможни решения
  6. Изготвяне на Медиационно споразумение, в което се включват избраните решения и подписването му от всички участници.